Club Antropocen

Hösten 2014, 284 sätter Förlaget 284 i hop en diskussionsgrupp med konstnärer, filosofer och präster. Bakgrunden är att vi tror de tanke-modeller som vi skapar oss påverkar hur vi upplever oss själv och vår värld. Detta leder i sin tur till hur vi tar hand om vår värld, vår natur och varandra. Både konsten, tron och filosofin har sitt eget sätt att erfara, som alla skapar nya möjligheter för att belysa den verklighet vi lever i på nya sätt. Vi ser alla tre praktikerna som skapande verksamhet.

Vi kallar vår grupp ”Club Antropocen”

Begreppet antropocen blev populärt genom nobelprisvinnare Paul Crutzen, som med tre andra forskare fick priset för forskning på atmosfärens kemi och ozonskadliga ämnen. Crutzen föreslog senare at jordens pågående geologiska period, Holocen, borde byte namn till Antropocen (antropo= människa, människor….) eftersom mänsklig aktivitet påverkar jordens litosfär (jordskorpan) mer än några andra faktorer. I dag börjar begreppet Antropocen at spridas innan många olika ämnesområden, naturvetenskapliga och innan humaniora.

När ett begrepp växer fram startar en praktik omkring det. Et slags paradigm växer fram. vilka praktiker, vilken vetenskap anses som relevant? Hur avgränsar man sitt forskningsområde när problemens storlek och komplexitet är vid att överväldiga oss?

Att igen tala om ”hela världen”, ”Vår fälles jord” eller ”Mänskligheten” är problematiskt. Samtidigt kan man inte lösa natur och miljöproblem, tala om mänskliga rättigheter eller social rättvisa utan att lägga någon form av universalitet till grund. Här måste vi utfordra och skärskåda de verktyg vi använder när vi skapar idéer om det universella. Kan vi klara av at arbeta både byggande och konstruktivt, samtidigt som vi letar efter våra egne blinda fläckar, och de olika vägar konsekvensen av en tankemodell kan föra in på?

Club Antropocen pdf >>

Remember Me